Adatkezelési tájékoztató

moove4run.hu

 1. Az Adatkezelő

Moove Sportfizio kft Kft.

székhely: 2000 Szentendre Kacor u. 14

képviseli: Ruzsinszki András ügyvezető

e-mail: info@moove4run.hu

 

 

 1. Általános adatkezelési irányelvek

Adatkezelő tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR); 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.); 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.); 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.); 2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról (Hpt.).

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket. Felhívjuk Adatkezelő részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);

 

2.1 Az egyes adatkezelések

2.1.1 Online rendeléshez kapcsolódó adatok

A weboldalon keresztül lehetőség van szolgáltatások megrendelésére, a megrendelés során elkért személyes adatok:

Név (kötelező mező)

Email cím (kötelező mező)

Telefonszám (kötelező mező)

Bizonyos szolgáltatások esetében, úgymint weboldal karbantartás, további személyes adatok is átadásra kerülhetnek.

Az adatkezelés célja, a kezelt adatok tervezett felhasználása: Az adatok a kapcsolatfelvétel és a megrendelés teljesítésére kerülnek felhasználásra.

Az adatkezelés jogalapja szerződéses megbízás.

Megőrzési idő: üzleti kapcsolat időtartama, vagy törlési kérelem.

 

2.1.2 online ügyintézéshez kapcsolódó adatok

A kapcsolatfelvétel során elkért személyes adatok:

Név (kötelező mező)

Email cím (kötelező mező)

Telefonszám (nem kötelező mező, opcionálisan kitölthető, visszahívás kezdeményezéséhez)

 

Az adatkezelés célja, a kezelt adatok tervezett felhasználása: Az adatok kapcsolatfelvétel és a megrendelés teljesítésére kerülnek felhasználásra.

Az adatkezelés jogalapja önkéntes hozzájárulás.

Megőrzési idő: üzleti kapcsolat időtartama, vagy törlési kérelem.

 

 2.1.3 Telefonos ügyintézéshez kapcsolódó adatok

A kapcsolatfelvétel során elkért személyes adatok:

Név (kötelező mező)

Telefonszám (nem kötelező mező, opcionálisan kitölthető, visszahívás kezdeményezéséhez)

A kezelt adatok tervezett felhasználása: Az adatok kapcsolatfelvétel és a megrendelés teljesítésére kerülnek felhasználásra.

Az adatkezelés célja, a kezelt adatok tervezett felhasználása: Az adatok kapcsolatfelvétel és a megrendelés teljesítésére kerülnek felhasználásra.

Az adatkezelés jogalapja önkéntes hozzájárulás.

Megőrzési idő: üzleti kapcsolat időtartama, vagy törlési kérelem.

 

2.1.4 Ügyfél kapcsolati adatok

Az ügyfelek cégvezetőinek és kapcsolattartóinak alábbi személyes adatait és elérhetőségeit tárolom:

Az adatkezelés célja, a kezelt adatok tervezett felhasználása: Az adatok kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás céljából kerülnek felhasználásra.

Az adatkezelés jogalapja jogos érdek.

Megőrzési idő: üzleti kapcsolat időtartama, vagy törlési kérelem.

 

2.1.5 Vásárlás során megadandó személyes adatok

Amennyiben a webshop modulban rendelést szeretne leadni, úgy a vásárlás során az adatkezelés és az adatok megadása a szerződés teljesítéséhez nélkülözhetetlen.

Név

Email cím

Cím

Telefonszám

Vásárlási információ (termék, időpont stb.)

Az adatkezelés célja, a kezelt adatok tervezett felhasználása: szerződéses megbízás teljesítés.

Az adatkezelés jogalapja szerződéses megbízás.

Megőrzési idő: jogszabályi előírás alapján tárgyév + 5 év

 

2.1.6 Számlázáshoz kapcsolódó adatok

Adatkezelő ügyfeleivel a megrendelt szolgáltatásokról szerződést köt, melynek során az alábbi adatokat tárolja:

Név

Email cím

Cím

Az adatkezelés célja, a kezelt adatok tervezett felhasználása: számlázás.

Az adatkezelés jogalapja: jogszabályi előírás.

Megőrzési idő: jogszabályi előírás alapján tárgyév + 5 év

 

2.1.7 Garanciális ügyintézéshez kapcsolódó adatok

Amennyiben garanciális ügyintézést kezdeményez, az adatkezelés és az adatok megadása az ügyintézéshez nélkülözhetetlen.

Név

Email cím

Telefonszám

Panasz

Az adatkezelés célja, a kezelt adatok tervezett felhasználása: garanciális ügyintézés.

Az adatkezelés jogalapja önkéntes hozzájárulás.

Megőrzési idő: fogyasztóvédelemről szóló törvény alapján tárgyév + 5 év

 

2.1.8 Fogyasztóvédelmi panaszok kezelése

Amennyiben fogyasztóvédelmi panaszt nyújt be, az adatkezelés és az adatok megadása az ügyintézéshez nélkülözhetetlen.

Név

Email cím

Telefonszám

Panasz

Az adatkezelés célja, a kezelt adatok tervezett felhasználása: fogyasztóvédelmi panasz ügyintézés.

Az adatkezelés jogalapja önkéntes hozzájárulás.

Megőrzési idő: fogyasztóvédelemről szóló törvény alapján tárgyév + 5 év

 

 

 1. Adatfeldolgozók és egyéb adatkezelők

3.1. Adatfeldolgozók

 A számlák kiállításához a Számlázz.hu (KBOSS.hu Kft.; székhely: 2000 Szentendre, Táltos u. 22/b) rendszerét használjuk;

 A szerverszolgáltatást a Rackhost Zrt. (székhely: 6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41.Adószám:25333572-2-06Cégjegyzékszám:

06-10-000489   Bankszámlaszám:10700433-67330115-51100005 nyújtja;

 A megrendelő űrlapok által leadott megrendelésekhez a SalesAutopilot Kft. (székhely: 1089 Budapest, Golgota u. 3.) rendszerét használjuk;

 

 

3.2. Egyéb adatkezelők

 Online bankkártyás fizetés esetén automatikusan átirányítunk az OTP Mobil Szolgáltató Kft. (székhely: 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.; Cg. 01-09-174466; adószám: 24386106-2  oldalára.

 

 A közösségi oldalakat üzemeltető cégek külön adatkezelők:

 

– facebook és Instagram (Facebook Ireland Ltd. (székhely: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország;

https://www.facebook.com/privacy/explanation; https://www.facebook.com/help/instagram/155833707900388/)

– Youtube (Google Ireland Limited (székhely: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország; https://policies.google.com/technologies/productprivacy?hl=hu

 

 

 

 1. A jogaid

Az adatkezelés kapcsán a 2-es pontban részletezett jogok illetnek meg. Amennyiben élni szeretnél valamelyikkel, kérlek, írd meg nekünk az 1. pontban

megjelölt elérhetőségek egyikére.

Azonosítás

A kérés teljesítése előtt minden esetben azonosítanunk kell Téged, ehhez elegendő pár nálunk is rendelkezésre álló személyes adatot megadnod.

A kérés megválaszolása

Az azonosítást követően – a megkeresésé formájának megfelelően – levélben vagy e-mailben – nyújtunk tájékoztatást a kéréssel kapcsolatban.

6

Ügyintézési határidő

Legkésőbb a kérés beérkezésétől számított 1 (Egy) hónapon belül tájékoztatunk a kérésed nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a

kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további 2 (két) hónappal meghosszabbítható, amiről még az 1 (egy) hónapos ügyintézési határidőn

belül tájékoztatunk. Az intézkedés elmaradásáról is tájékoztatunk az 1 (egy) hónapos ügyintézési határidőn belül. Ez ellen panaszt nyújthatsz be a NAIH-nál (5.1.

pont), és élhetsz a bírósági jogorvoslati lehetőségekkel (5.2. pont).

Az ügyintézés díja

A kért tájékoztatás és intézkedés díjmentes. Kivételt képez az eset, ha a kérés egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó.

Ebben az esetben díjat számolhatunk fel, vagy megtagadhatjuk a kérés teljesítését.

4.1. Visszavonhatod a hozzájárulásodat

A hozzájárulásod alapján végzett adatkezelések esetén, bármikor visszavonhatod a hozzájárulásod. A visszavonás, az azt megelőző hozzájárulás alapján

végrehajtott adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

4.2. Tájékoztatást (hozzáférést) kérhetsz

Tájékoztatást kérhetsz arra vonatkozóan, hogy személyes adataid kezelése folyamatban van-e, és ha igen:

ü Mi a célja?

ü Pontosan milyen adatok kezeléséről van szó?

ü Kinek továbbítjuk ezeket az adatokat?

ü Meddig tároljuk ezeket az adatokat?

ü Milyen jogaid és jogorvoslati eszközeid vannak ezzel kapcsolatban?

ü Kitől kaptuk az adataidat?

ü Hozunk-e automatizált döntést Rád vonatkozóan a személyes adataid felhasználásával? Ilyen esetekben arról is kérhetsz tájékoztatást, hogy milyen logikát

(módszert) alkalmazunk, és arról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, milyen várható következményekkel jár.

ü Ha azt tapasztaltad, hogy adataidat nemzetközi szervezet, vagy harmadik ország (nem uniós tagállam) felé továbbítjuk, úgy kérheted annak bemutatást, hogy

mi garantálja személyes adataid megfelelő kezelését.

ü Kérhetsz másolatot a kezelt személyes adataidról (A további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló díjat számíthatunk fel.)

4.3. Helyesbítést kérhetsz

Kérheted, hogy javítsuk, illetve egészítsük ki a pontatlanul, vagy hiányosan rögzített személyes adataidat.

4.4. Kérheted személyes adatai törlését („elfeledtetését”)

Kérheted, hogy töröljük a személyes adataidat, ha:

 1. a) A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat kezeltük;
 2. b) A hozzájárulásod alapján végzett adatkezelések esetén;
 3. c) Ha megállapításra kerül, hogy a személyes adatok kezelése jogellenes;
 4. d) Eredményes tiltakozás esetén;
 5. e) A személyes adatokat uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

A személyes adatok nem törölhetők, amennyiben azokra szükség van:

 1. a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 2. b) a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből;
 3. c) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

4.5. Kérheted az adatkezelés korlátozását

Kérheted az adatkezelés korlátozását, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. a) Ha vitatod a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok

pontosságának ellenőrzését;

 1. b) Az adatkezelés jogellenes, de ellenzed az adatok törlését, és ehelyett kéred azok felhasználásának korlátozását;
 2. c) Már nincs szükség a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de szükséged van azokra jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy

védelméhez;

 1. d) Tiltakozol az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai

elsőbbséget élveznek-e.

Korlátozás esetén a személyes adatokat a tárolás kivételével csak a hozzájárulásoddal, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,

vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

4.6. Kérheted személyes adataid átadását (adathordozhatósághoz való jog)

A kezelt személyes adataidat géppel olvasható formátumban megkaphatod, továbbá ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbíthatod – vagy

kérésedre – továbbítjuk, amennyiben az adatkezelés a hozzájárulásodon, vagy szerződéses kötelezettségen alapul és automatizált módon történik.

4.7. Tiltakozhatsz a személyes adataid kezelése ellen

Tiltakozhatsz a személyes adataid kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdeke. Ebben az esetben a

személyes adatokat törljük, kivéve, ha azok kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek, vagy amelyek jogi igények

előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

 

 1. Jogorvoslati lehetőségek

5.1. Panaszt tehetsz a NAIH-nál

Amennyiben úgy ítéled meg, hogy a személyes adatok kezelése ellentétes az Adatvédelmi Rendelet előírásaival, úgy panaszt tehetsz a Nemzeti Adatvédelmi és

Információbiztonsági Hatóságnál (NAIH).

NAIH

elnök: dr. Péterfalvi Attila

levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.

cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

web: http://naih.hu

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

5.2. Bírósághoz fordulhatsz

Amennyiben úgy ítéled meg, hogy a személyes adatok kezelése ellentétes az Adatvédelmi Rendelet előírásaival és ezzel megsértették az Adatvédelmi

rendeletben foglalt jogaidat, úgy bírósághoz fordulhatsz.

A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt

is megindítható. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

A bírósági eljárásra a GDPR-ban foglaltakon túl a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Második Könyv, harmadik rész, XII. Címében (2:51. § – 2:54.

 • ) foglaltak, valamint az egyéb a bírósági eljárásra vonatkozó jogszabályi előírások irányadók.

5.3. Kártérítés és sérelemdíj

Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével kárt okoz, vagy az érintett személyiségi jogát megsérti, az Adatkezelőtől sérelemdíj követelhető.

Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett

személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

 

 

 1. Adatbiztonság

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy figyelembe véve a tudomány és technológia mindenkori állását, a megvalósítás költségeit, továbbá az adatkezelés

jellegét, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett kockázat a megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket a kockázat mértékének

megfelelő szintű adatbiztonságot garantáljuk. A személyes adatokat mindig bizalmasan, és az ellenálló képesség lehetséges maximalizálásával, probléma esetén

visszaállíthatóság biztosításával kezeljük.